Het toppunt van ethische kennis

... verenigt zich in de ethische adviesraad. Onze collega-federatie FROS richtte dat onafhankelijk adviesorgaan op in 2012 en sinds 2015 versterkt Sporta de gelederen. Ze is samengesteld uit uiteenlopende ervaringsdeskundigen uit het Vlaamse sportlandschap. Alle raadsleden hebben een gedeelde ervaring en/of bekommernis rond ethisch verantwoord sporten, zonder dat er daarbij conflicterende belangen ontstaan. Hierbij de samenstelling van de adviesraad: 

Els De Waegeneer, Sandrine Billiet, Evi Verdoodt, Joris Verstraeten, Jurgen Dewulf (FROS - API), Micha Vanlessen (FROS), Charlotte Verboven (Sporta - API).

Het takenpakket van de ethische adviesraad berust op drie pijlers.

  • Informeren/sensibiliseren: de adviesraad zet informatiecampagnes of acties op, die sporters op de hoogte brengen van ethische gevoeligheden en risico’s binnen het sportgebeuren.
  • Beperken/vermijden: de adviesraad werkt protocollen uit, die het mogelijk maken om snel en adequaat te reageren in moeilijke ethische omstandigheden of bij twijfel. Vooral uit voorzorg, aangezien er vaak kwetsbare groepen (bijv. kinderen) betrokken zijn en hun bescherming prioritair is.
  • Remediëren: de adviesraad probeert doelgericht en gepast te reageren bij klachten of problemen over onethisch gedrag binnen de sportclubs. Die taak staat echter niet méér op de voorgrond dan de andere opdrachten, zodat de Adviesraad steeds een bredere functie blijft uitoefenen dan het reageren NA een voorval.

Ethische raad op clubmaat

Vanuit die verzamelde expertise, buigt de ethische commissie zich over alle mogelijke sportgerelateerde ethische kwesties, die zich binnen sportclubs kunnen voordoen. Daarnaast fungeert zij als aanspreekpunt, voor al wie een ethische sportkwestie wil aankaarten en daar een zo juist mogelijk referentiekader rond wil trekken. Rijst er in jouw club een vraag over een sportkwestie, waarbij ethische voorzichtigheid geboden is, consulteer dan gerust Charlotte, ons aanspreekpunt integriteit (API), via cverboven@sporta.be of +32 14 53 95 25. Zij zal je zo spoedig mogelijk ethische raad op maat van jouw specifieke clubsituatie bezorgen.

Handelingsprotocol 

Onderstaand protocol beschrijft de stappen die door de API van Sporta worden doorlopen wanneer er een melding of vaststelling is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen/gelinkt aan een aangesloten club. 

  1. Melding – vaststelling

Bij de melding van een incident zal de API in kaart brengen wat de inhoud van de klacht of melding is en hoe deze gegevens bij hem/haar zijn terecht gekomen. Afhankelijk van hoe deze informatie gedeeld wordt kan de API extra informatie inwinnen, om de melding verder in kaart te brengen. De API heeft discretieplicht maar indien het over strafbare feiten gaat, zal hij/zij dit melden bij de bevoegde instanties. De API heeft géén beroepsgeheim.

  1. Gegevensverzameling

De API verzamelt objectieve gegevens en brengt de feiten en betrokkenen in kaart. Hij/zij rapporteert de melding aan de club API of aan het bestuur van de club. De melding wordt vertrouwelijk behandeld maar anonimiteit kan niet gegarandeerd worden. In geval van acuut gevaar zal de API onmiddellijk doorverwijzen naar de hulpverlening of politie.

  1. Advies vragen en formuleren

De API maakt een inschatting van de ernst van de feiten en overlegt afhankelijk hiervan met de Ethische Adviesraad van Sporta (in samenwerking met FROS). Indien nodig zal de API bijkomend extern advies inwinnen bij 1712, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van de betreffende regio (minderjarigen), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (volwassenen) of bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). Op basis van de verzamelde gegevens en het advies formuleert de API een advies over:

• wat er intern (korte/lange termijn) en naar welke doelgroepen moet gebeuren;

• de noodzaak van doorverwijzing naar hulpverlening, politie/justitie of tuchtrecht;

• de communicatie op clubniveau, naar de betrokkene, de melder en eventuele andere betrokkenen, rekening houdend met hun privacy. Het advies wordt geregistreerd in een vertrouwelijk document.

  1. Uitvoering

De federatie-API kan de club ondersteunen en adviseren bij de opvolging en nazorg van de melding/vaststelling. De federatie-API kan tuchtmaatregelen voorstellen maar niet opleggen: dit is de verantwoordelijkheid van het clubbestuur.

  1. Nazorg

Evenals voor de uitvoering zal de club in eerste instantie de nazorg op zich nemen, maar kan de federatie-API ondersteunen en adviseren. De club-API koppelt terug met de federatie-API over de genomen stappen en de evaluatie achteraf.

Is kiezen verliezen?

Ook de Vlaamse Trainersschool kaart enkele hete ethische hangijzers aan d.m.v. cartoons met bijhorend advies. 

Je vindt de hele reeks terug op deze website.