Bestuursorgaan

FIGUUR: Organogram samenstelling Raad van Bestuur Sporta-federatie vzw

Art. 6.1               Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een RVB van maximum 20 stemgerechtigde leden. Niet stemgerechtigde leden kunnen tot de RVB worden uitgenodigd ingevolge een beslissing van de RVB. 3 vaste stemgerechtigde mandaten zijn in te vullen vanuit het Sporta-comité (georganiseerde competitiesport). De vaste niet-stemgerechtigde leden in de RVB zijn de leden van de directie, alsook de bedrijfsrevisor.

Bij de samenstelling van de RVB zal maximaal rekening gehouden worden met:

 • de bijzondere relatie met: de Abdij, PASAR, ARCO, Sporta-VSB, Stichting Antoon Van Clé, Vlaamse Wielerschool, To Walk Again,…;
 • de aanwezigheid van diverse disciplines die verrijkend zijn voor de vereniging: academische wereld, medische wereld, lokale overheid,…;
 • een voldoende vertegenwoordiging van vrouwen (minimaal 2);
 • een evenwichtige leeftijdsverdeling (min. 2 minder dan 40 jaar).

Art. 6.2               Bevoegdheden

BIJLAGE 1: Statuten van Sporta-federatie vzw – Hoofdstuk III

Art. 6.3               Onverenigbaarheden

Het mandaat van voorzitter is onverenigbaar met het mandaat van voorzitter van een commissie. Ten uitzonderlijken titel kan bij beslissing van de RVB hiervan afgeweken worden.

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn onderling onverenigbaar.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of personeelslid van de vereniging.

Art. 6.5               Taakomschrijving

De raad van bestuur:

 • kiest uit zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester;
 • bepaalt het beleid op korte en lange termijn alsook de te volgen strategie;
 • creëert en controleert het bevoegdheidskader waarbinnen beslissingen worden genomen en uitgevoerd;
 • legt jaarlijks de balans- en resultatenrekening, alsook de begroting voor aan de AV;
 • doet de voorbereiding, de goedkeuring, de (tussentijdse) controle en de afsluiting van de budgetten;
 • bepaalt het personeelsbeleid;
 • bepaalt, bij voorkeur 4-jaarlijks, het basislidgeld;
 • keurt jaarlijks het HRIO goed, alsook de competitiebijdrages;
 • richt op vraag van het Sporta-comité nieuwe Sporta-raden op;
 • benoemt de voorzitters van en bekrachtigt de leden van Sporta-raden, Sporta-comité en commissies;
 • treedt op cfr. het HRIO inzake rechtsprocedures indien noodzakelijk.

Dit is een niet beperkende opsomming.

Art. 6.6               Handtekenbevoegdheid

Voor iedere betaling via bankverrichting zijn de handtekening van het hoofd boekhouding en de algemeen directeur nodig.

Kasverrichtingen (cash) op locatie, waarvan het maximum door het bureau wordt bepaald,  staan onder supervisie van de leden van het directiecomité.

Art. 6.7               Bijeenroeping

 • De voorzitter en/of de secretaris roept de RVB bijeen en bepaalt de agenda.
 • De oproeping gebeurt per e-mail of per brief, veertien dagen vóór de vergadering en vermeldt dag, plaats en uur, alsmede de agenda. In geval van hoogdringendheid kan de RVB rechtsgeldig vergaderen binnen een kortere termijn en desgevallend via mondelinge uitnodiging.
 • De RVB komt minstens 3 maal per jaar samen.
 • Minstens de helft van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en/of te stemmen.
 • De RVB kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Art. 6.8               Aanwezigheid en vertegenwoordiging

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de RVB door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen via een volmacht op schriftelijke wijze.

Eén bestuurder kan meerdere volmachten dragen.

Art. 6.9               Voorstellen

Een bestuurder kan een voorstel/punt op de agenda plaatsen, mits dit minstens 3 weken voor de vergadering te melden aan voorzitter en/of secretaris. Dit wordt afzonderlijk opgenomen in de notulen van de RVB.

Art. 6.10             Stemmen – beslissingen

Een beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid, indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is (de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld).

Stemmingen/beslissingen over personen kunnen op vraag van een bestuurder schriftelijk en geheim gehouden worden.

Uitzonderlijk kunnen besluiten genomen worden over punten die niet op de agenda worden vermeld, mits 2/3 van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden hiermee instemt.

Uitzonderlijk kan een besluit zonder bijeenkomst van de RVB genomen worden via een eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Art. 6.11             Notulen en beslissingen

Van elke vergadering van de RVB worden notulen opgesteld, met vermelding van de beslissingen. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en een kopij ervan wordt binnen redelijke termijn aan de leden van de RVB bezorgd.

De notulen van de RVB worden bijgehouden in een register en liggen ter inzage van de leden.

Art. 6.12             Kracht van de beslissingen

Beslissingen, genomen door de RVB, zijn onmiddellijk van toepassing of van zodra zij door het directiecomité worden uitgevoerd of schriftelijk meegedeeld aan de betrokkenen.

Zij blijven van toepassing gedurende de termijn door de RVB bepaald.

Enkel een nieuwe beslissing van de RVB kan een einde maken aan een beslissing die zonder einddatum werd genomen.