Algemene Vergadering

FIGUUR: Organogram samenstelling Algemene vergadering Sporta-federatie vzw

Art. 5.1               Samenstelling

Tot de leden van de AV met stemrecht behoren de volgende groepen en afgevaardigden:

  • gewone leden, die verspreid vanuit het Vlaams landsgedeelte, diverse disciplines en invloedssferen in de sportwereld vertegenwoordigen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijzondere relaties van Sporta-federatie vzw met Sporta VSB, de Vlaamse Wielerschool, de Stichting Antoon Van Clé, de Norbertijnenabdij van Tongerlo, Pasar, Arco, hogescholen en universiteiten, de (sport)medische wereld, … Hun aantal is onbeperkt.
  • leden afgevaardigd vanuit de jaarlijkse provinciale algemene clubvergaderingen van alle aangesloten clubs op basis van 1 afgevaardigde per begonnen schijf van 5000 leden per provincie. Hun aantal wordt bepaald op 31/8 van het lopend jaar.
  • leden afgevaardigd vanuit de Sporta-raden “sport” met maximum 2 verkozenen per Sporta-raad “Sport”. Het aantal Sporta-raden wordt bepaald op 31/8 van het lopend jaar.

Voor de specifieke aansluitingsvoorwaarden zie Hfst.2 Art.2.2.2.2

De leden van het directiecomité, personeelsleden en genodigden kunnen als niet-stemgerechtigd lid deel uit maken van de AV. Behalve als de voorzitter dit toelaat, hebben zij geen spreekrecht.

Art. 5.2               Bevoegdheden

(deze worden statutair bepaald)