Goed bestuur

De Vlaamse overheid surft mee op de recente golf van aandacht voor goed bestuur in sport door goed bestuur in Vlaamse sportfederaties financieel te belonen vanaf 1 januari 2017. Vlaamse sportfederaties ontvangen na de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet houdende de erkenning en subsidiering van de georganiseerde sportsector niet enkel subsidies op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van kwaliteitsprincipes zoals goed bestuur. De Beleidsnota Sport 2014‐19 leert dat de Vlaamse overheid daarbij twee doelen voor ogen heeft: meer performante, krachtdadige en efficiënte Vlaamse sportfederaties en een meer efficiënte en effectieve aanwending van de beschikbare financiële middelen. Er rest weinig tijd: in 2020 moet goed bestuur in Vlaamse sportfederaties een realiteit zijn.  (bron: Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties, Een Voorstel tot Code en Indicatoren, Arnout Geeraert & Edith Drieskens)  

Drie dimensies aan harde indicatoren zijn de rode draad in de aanpak van Goed Bestuur: Transparantie, Democratie en Interne Verantwoording.

Dimensie 1: Transparantie

Transparantie betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van de organisatie, wat de aanzet vormt tot goed bestuur.

Dimensie 2: Democratie  

Democratie heeft betrekking op interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen. Meer bepaald houdt democratie verband met de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het voorwerp vormen van het beleid. Sociale verantwoordelijkheid houdt verband met het opnemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van interne en externe belanghebbenden.

Dimensie 3: Interne verantwoording en controle

Interne verantwoording en controle voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding. Daarnaast zorgen interne verantwoording en controle ervoor dat geen enkele bestuurder of departement de absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn.